Menu
Služby
mesta Piešťany

Parkovacie karty

Predaj

Predaj parkovacích kariet prebieha na Valovej 44 v Piešťanoch v nasledovných hodinách:

 • Pondelok 7:30 hod.  - 11:30 hod., 12:30 hod.  - 15:00 hod.
 • Streda      7:30 hod.  - 11:30 hod., 12:30 hod.  - 17:00 hod.
 • Piatok      7:30 hod.  - 11:30 hod., 12:30 hod.  - 15:00 hod.

Definície pojmov

rezident mesta – fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v meste Piešťany;

rezident pásma – rezident mesta prihlásený na trvalý pobyt na adrese v konkrétnom pásme zóny s regulovaným státím;

abonent – akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je rezidentom mesta;

 

Druhy parkovacích kariet

 

1. Rezident

Parkovacia karta ročná pre rezidenta pásma

Na vydanie parkovacej karty má nárok každý obyvateľ s trvalým bydliskom na adrese v konkrétnom pásme zóny s regulovaným státím.

Parkovacia karta ročná pre rezidenta  

Na vydanie parkovacej karty má nárok každý obyvateľ s trvalým bydliskom v meste Piešťany.

 

Cena parkovacej karty je uvedená v prílohe č.2 VZN č.13/2023

Žiadosť:

Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre rezidenta

K žiadosti o vydanie karty je potrebné predložiť nasledujúce doklady (originál k nahliadnutiu  a kópiu pre archiváciu):

 1. preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie – iba k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje,
 2. doklad preukazujúci užívanie motorového vozidla na súkromné účely – napr. doklad o tom, že žiadateľ je vlastníkom motorového vozidla, jeho držiteľom (technický preukaz motorového vozidla) alebo ho užíva na súkromné účely podľa osobitného predpisu, napr.

„Dohodu o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné      a súkromné účely“ v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov alebo že je členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK,

 1. doklad preukazujúci vzťah žiadateľa k bytu, v ktorom má trvalý pobyt, s výnimkou listu vlastníctva, ktorý si Prevádzkovateľ zabezpečí z informačného systému verejnej správy v súlade s § 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“), tzn. potvrdenie o podielnictve v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu, v prípade, ak sa v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt, a v prospech žiadateľa nie je k tomuto bytu      v katastri nehnuteľností evidované vecné bremeno - právo doživotného užívania, aj úradne    overený súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov bytu s užívaním bytu   žiadateľom   a s   vydaním   PK;   v prípade,   ak   ide   o trvalý   pobyt v nehnuteľnosti, ktorá na liste vlastníctva nie je rozdelená na jednotlivé byty, je žiadateľ povinný predložiť aj vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti o spôsobe rozdelenia tejto nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi, vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti podľa tohto ustanovenia možno nahradiť predložením vyhlásenia o spôsobe rozdelenia nehnuteľnosti na byty a ich užívanie   jednotlivými   spoluvlastníkmi   vydaného   spoločenstvom   vlastníkov   bytov a nebytových priestorov v dome alebo správcom, ktorí v tejto nehnuteľnosti vykonávajú správu v súlade s ustanovením § 6 a nasl. zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov; v prípade, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá je na liste vlastníctva evidovaná ako rodinný dom bez rozdelenia na jednotlivé byty, môže žiadateľ preukázať rozdelenie na byty aj záznamom z vykonaného štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 2. fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Piešťany podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. nájomnú, resp. obdobnú zmluvu preukazujúcu oprávnenie užívať byt na území mesta Piešťany (pričom pre tento doklad platí ustanovenie § 139 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov“) a doklady preukazujúce vlastnícky vzťah osoby, ktorá žiadateľovi na základe zmluvy umožnila užívanie bytu, k tomuto bytu, s výnimkou listu vlastníctva, ktorý si Prevádzkovateľ zabezpečí z informačného systému verejnej správy v súlade s § 1 zákona proti byrokracii, a to:

potvrdenie o podielnictve  v bytovom družstve alebo výmer o pridelení bytu, v prípade, ak sa v nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt, aj úradne overený súhlas vlastníka, resp. aspoň jedného zo spoluvlastníkov bytu s užívaním bytu žiadateľom a s vydaním PK; v prípade, ak ide o užívanie bytu v nehnuteľnosti, ktorá na liste vlastníctva nie je rozdelená na jednotlivé byty, je žiadateľ povinný predložiť aj vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov tejto nehnuteľnosti o spôsobe rozdelenia tejto nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi, vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti podľa tohto ustanovenia možno nahradiť predložením vyhlásenia o spôsobe rozdelenia nehnuteľnosti na byty a ich užívanie jednotlivými spoluvlastníkmi vydaného spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správcom, ktorí v tejto nehnuteľnosti vykonávajú správu v súlade s ustanovením § 6 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov; v prípade, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá je na liste vlastníctva evidovaná ako rodinný dom bez rozdelenia na jednotlivé byty, môže žiadateľ preukázať rozdelenie na byty aj záznamom z vykonaného štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 ods. 2 písm. e) zákona             č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

 1. technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK vydaná.

Zmena EČV vozidla:

 • pri zmene EČV je poplatok 5,- Eur.

S parkovacou kartou rezident mesta nie je možné parkovať v pásme A.

S parkovacou kartou rezident pásma A, D a rezident mesta je možné parkovať na parkovisku s automatickým závorovým systémom na Nálepkovej ulici.

 

2. Abonent

Na vydanie neprenosnej parkovacej karty ročnej má nárok akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je rezidentom mesta.

Cena parkovacej karty je uvedená v prílohe č.2 VZN č.13/2023

Žiadosť:

Žiadosť o vydanie parkovacej karty pre abonenta

K žiadosti o vydanie karty je potrebné predložiť nasledujúce doklady (originál k nahliadnutiu a kópiu pre archiváciu):

 1. preukaz totožnosti, povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana Európskej únie alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie – iba k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje, pri abonentovi FO podnikateľovi alebo PO si výpis zo  Živnostenského registra, Obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný, zabezpečí Prevádzkovateľ z informačného systému verejnej správy v súlade s § 1 zákona proti byrokracii,
 2. technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PK vydaná.

 

Zmena EČV vozidla:

 • pri zmene EČV je poplatok 5,- Eur.

S parkovacou kartou abonent nie je možné parkovať v pásme A.

S parkovacou kartou abonent je možné parkovať na parkovisku s automatickým závorovým systémom na Nálepkovej ulici.

 

3. Parkovacia karta NÁVŠTEVA

Na vydanie parkovacej karty NÁVŠTEVA má nárok každý.

Cena parkovacej karty je 20,- Eur / 5 dní

Žiadosť:

Žiadosť o vydanie parkovacej karty NÁVŠTEVA

K žiadosti o vydanie karty je potrebné doložiť k nahliadnutiu:

 • technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla – časť II.,
 • občiansky preukaz .

S parkovacou kartou NÁVŠTEVA nie je možné parkovať v pásme A.

S parkovacou kartou NÁVŠTEVA je možné parkovať na parkovisku s automatickým závorovým systémom na Nálepkovej ulici.