Menu
Služby
mesta Piešťany

Verejná zeleň

Stredisko verejnej zelene 

Park

Hlavné činnosti strediska

 • údržba 112 ha zelených verejných plôch (kosenie, hrabanie lístia)
 • údržba 8,97 ha vyhradenej zelene pohrebísk
 • údržba 11 tisíc stromov verejnej a vyhradenej zelene mesta Piešťany (výruby, odstraňovanie pňov, rezy stromov)
 • údržba 5,27 km líniových živých plotov
 • výsadba stromov 
 • údržba a výsadba kríkov
 • výsadba a údržba záhonov
 • údržba detských pieskovísk
 • údržba štrkových plôch, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk
 • polievanie výsadieb
 • zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
 • Pasport zelene v meste Piešťany

Aktuálne informácie o vykovávaných prácach v meste nájdete aj Facebooku strediska verejnej zelene

Kontakty

Ing. Stanislav Verchola, vedúci strediska verejnej zelene

Mgr. Janka Jezerská, majster

Martin Tekula, majster

Andrej Herman, majster

Bc. Michaela Zábrodská, krajinná a záhradná architektka