Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, z dôvodu plánovanej servisnej odstávky eCard VÚB nebude plne dostupná služba platba kartou za parkovaciu kartu cez webshop parkovanie.piestany.sk v dňoch 07.05.2024 (utorok)  a 28.05.2024 (utorok) v čase od 01.00 do 5.00 hod .

Za pochopenie ďakujeme.

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť

Služby mesta Piešťany poskytujú  nasledovné  informácie  týkajúce  sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)  a  so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Identifikačné údaje a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:

Služby mesta Piešťany

Valová 1919/44

921 01  Piešťany

IČO: 37 834 240

DIČ: 2020171450

IČ DPH: SK 2020171450

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

e-mail: zodpovednaosoba@sluzbymesta.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Služby mesta Piešťany spracúvajú osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané a po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečia bez zbytočného odkladu ich likvidáciu, pokiaľ to osobitný zákon neurčuje inak.

Informácie k spracúvaniu osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca alebo jemu blízkou osobou.

Dĺžka uchovávania Vašich osobných údajov

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom spoločnosti schváleným Štátnym archívom. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

 • Právo odvolať súhlas - prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby alebo písomne, oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup k osobným údajom - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše  osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu údajov - ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

Služby mesta Piešťany sú povinné dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov nasledovné zásady:

 • Zásada zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb.
 • Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na vyššie uvedený účel. Spracúvať osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, je zakázané, okrem nadradeného účelu spracúvania, ktorým je archivácia.
 • Zásada minimalizácie osobných údajov – zoznam spracúvaných osobných údajov musí byť nevyhnutý na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • Zásada správnosti osobných údajov – spracúvané osobné údaje musia byť správne, presné a podľa potreby aktualizované tak, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne bezodkladne vymažú alebo opravia.
 • Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje dotknutej osoby musia byť uchovávané len dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie sledovaného účelu spracúvania. Po dosiahnutí tohto účelu sa osobné údaje spracúvajú len na účel archivácie.
 • Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu k osobným údajom a prostriedkom ich spracúvania.