Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, z dôvodu plánovanej servisnej odstávky eCard VÚB nebude plne dostupná služba platba kartou za parkovaciu kartu cez webshop parkovanie.piestany.sk v dňoch 07.05.2024 (utorok)  a 28.05.2024 (utorok) v čase od 01.00 do 5.00 hod .

Za pochopenie ďakujeme.

O parkovaní

Parkovanie v meste Piešťany

Státie motorového vozidla (parkovanie) na parkovacích miestach vyznačených dopravným značením v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, je upravené vo  VZN mesta Piešťany č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany.

V novej koncepcii statickej dopravy v meste Piešťany sa počíta s rozšírením parkovacej zóny a jej rozdelením na parkovacie pásma. Dôvodom je fakt, že jednotlivé oblasti mesta sa navzájom líšia svojou funkciou. V praxi to znamená, že požiadavky na parkovacie miesta sú iné v centre, iné na odľahlých uliciach a zase iné v obytnej zástavbe.

Mestská parkovacia politika počíta s realizáciou nasledujúcich pásiem s regulovaným státím:

Pásmo A– centrum mesta, toto pásmo je definované ulicami Beethovenova, Sad A. Kmeťa po hotel Slovan, Nábr. I. Krasku, Nálepkova, Nitrianska, Rázusova, Winterova. V tomto pásme budú môcť po novom parkovať len rezidenti a návštevníci, ktorí si zaplatia jednorazové parkovanie. V pásme A sa nachádza aj Winterova ulica, na ktorej podľa prieskumov statickej dopravy v súčasnosti parkujú najmä zamestnanci dochádzajúci do mesta za prácou, prípadne podnikatelia. Ide o ulicu v tesnej blízkosti centra a po týchto miestach na parkovanie je zvýšený dopyt. Novou koncepciou by sa mali parkovacie miesta uvoľniť pre rezidentov a návštevy (zákazníkov). Pre zamestnancov budú určené záchytné parkoviská Nálepkova, a parkovisko pri futbalovom štadióne, ktoré sú v dochádzkovej vzdialenosti.

Pásmo B – širšie centrum mesta, predstavuje územie ohraničené ulicami Vajanského, Hollého, Meštianska, Radlinského, Nám. 1. mája, Kuzmányho, Nábr. I. Krasku, Beethovenova, Winterova, Rázusova, Nitrianska. V tomto pásme je prioritou strednodobé parkovanie (do 10 hodín), ide najmä o zamestnancov centra a širšieho centra mesta, v menšej miere ide o krátkodobé státie, samozrejmosťou ostáva rezidentské parkovanie a zásobovanie. Podiel rezidentského parkovania v pásme B na počet parkovacích miest je vyšší ako v zóne A. Po zavedení novej koncepcie sa v tomto pásme bude sledovať vývoj dopravnej situácie.

Pásmo C – obytné okrsky, územie pásma C je vymedzené nasledujúcimi ulicami – A. Hlinku, Sasinkova, Teplická, Radlinského, Kukorelliho, D. Tatarku, Dlhá, Rybná, Vážska, Slnečná, Tichá, Hollého, Meštianska. Tu je prioritou dlhodobé parkovanie rezidentov. V obytnom území je rozhodujúcou funkciou bývanie, ktoré potrebuje priestory najmä na „nočné“ parkovanie a garážovanie áut jeho obyvateľov.

Pásmo D – obytné okrsky, je definované medzi ulicami – Krajinská (časť), Vážska, Slnečná, Krížna, A. Dubčeka, Tichá, Ružová (časť) . Aj tu je prioritou dlhodobé parkovanie rezidentov.

Pásmo E – administratívna zóna, nachádza sa medzi ulicami Bratislavská, Krajinská, Nábrežie Kolomana Fodora. V tomto pásme podnikateľské subjekty a administratíva zabezpečujú parkovanie na vlastných pozemkoch, avšak aj tu je potreba verejných parkovacích miest s akceptovaním dlhodobého státia. Regulácia parkovania v tomto pásme bude zavedená po realizácii normových parkovacích miest a príslušného dopravného značenia. V súčasnosti nie je spoplatnené pásmo E.

Pásmo N – parkovisko s rampovým systémom, v tomto pásme sa bude nachádzať parkovisko na ulici Nálepkova. Prioritou je zatraktívnenie tohto parkoviska pre vodičov na jeho využívanie. Navrhovaná cenová politika zvýhodňuje parkovanie na tomto parkovisku pred parkovaním na uliciach centra mesta.

Pásmo S – záchytné parkovisko, do tohto pásma je zaradené parkovisko pri futbalovom štadióne a pri Dome umenia. Prioritou je dlhodobé parkovanie nerezidentov. Návrh spoplatnenia rešpektuje potrebu dlhodobejšieho odstavenia vozidiel zamestnancov počas pracovnej doby.

Z rozdelenia a opisu jednotlivých pásiem vyplýva, že nová parkovacia politika si kladie za cieľ v maximálnej miere zvýhodniť parkovanie pre rezidentov, ale tak, aby sa parkovacie miesta využívali efektívne. Zároveň ide o snahu ekonomicky odradiť šoférov od dlhodobého parkovania vo vybraných častiach mesta a zvýšiť úžitok z každého parkovacieho miesta zvýšením obrátkovosti vozidiel. Vďaka tomu budú tieto miesta k dispozícii pre rezidentov, krátkodobých návštevníkov a všetkých ktorí ich potrebujú, ale v súčasnosti ich nemajú k dispozícii kvôli obsadzovaniu dlhodobým parkovaním. 

Doba spoplatnenia je stanovená nasledovne:

Pásmo A,B      v čase od  7.00 hod. do 19.00 hod.

Pásmo C,S       v čase od 12.00 hod. do 24.00 hod. v pracovných dňoch

Pásmo D          v čase od  7.00 hod. do 24.00 hod.

Pásmo E          v čase od  7.00 hod. do 16.00 hod. v pracovných dňoch

  Pásmo N         v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod.

 

Zaradenie ulíc do pásiem

 

Názov ulice

Pásmo

A. Dubčeka

D

A. Hlinku od križovatky Palárikova-Sasinkova, po križovatku Žilinská pri OD PRIOR

C

Beethovenova

A

Bernolákova

B

Detská

C

D. Tatarku od kruhového objazdu po Dubové (Kukorelliho)

C

E. Suchoňa

A

Furdekova

B

Hodžova

C

Hollého

B

Hviezdoslavova

B

Chalupkova

C

Jarná

C

Južná

C

Kalinčiakova

B

Kollárova

B

Krajinská od polyf.budovy Atóm 2954/32, po 2959/44

C

Krajinská od 2959/46 po 2962/52

D

Krížna

D

Kukorelliho

C

Kukučínova

B

Kupeckého

C

Kúpeľná

C

Kuzmányho

B

Matúškova

C

Meštianska

B

Mierová

B

Moyzesova

B

Nábrežie I. Krasku

B

Nábrežie K. Fodora

C

Nálepkova

A

Nám. J. Kráľa

C

Nám. J. Murgaša

B

Nám. Slobody

A

Nám. SNP

B

Nám. 1. mája

B

Nitrianska

A

Okružná

C

Ovocná

C

Palárikova

C

Panenská

C

Park Pasáž

A

Pod Párovcami od križovatky s ul. Winterova po križovatku Kuzmányho

B

Poštová

B

Potočná

C

Pribinova

A

Radlinského od križovatky s ul. Teplická po kruh.objazd nám. 1. mája

B

Rastislavova

C

Rázusova

A

Robotnícka

C

Royova

B

Ružová od križovatky s ul. Tichá po Piešťanské stavebné bytové družstvo

D

Ružová od križovatky s ul. Dlhá po križovatku s ul. Tichá

C

Sad A. Kmeťa

A

Sasinkova od križovatky s ul. A. Hlinku po kruhový objazd Nám. 1. mája

C

Skalná

C

Sládkovičova od križovatky s ul. D. Tatarku po križovatku s ul. Hollého

C

Sládkovičova od križovatky s ul. Hollého po križovatku s ul. Teplická

B

Slnečná

D

Šafárikova

B

Školská

C

Štefánikova

B

Štúrova

B

Teplická od križovatky s ul. Bratislavská po križovatku s ul. Radlinského-Meštianska

C

Teplická od križovatky s ul. Radlinského-Meštianska po kruhový objazd pri Auparku

B

Tichá

D

Urbánkova

E

Vajanského od križovatky s ul. Hollého po Nitriansku ulicu

B

Vajanského od kruhového objazdu po križovatku s ul. Hollého

C

Vážska po súpisné číslo 3567/23

D

Winterova

A

Záborského

E

Záhradná

C