Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 15.07.2024 bude otvorený Zimný štadión pre verejnosť.

O organizácii

O čistotu a krásu mesta sa starajú Vaše Služby mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany boli zriadené ako príspevková organizácia mesta Piešťany uznesením Mestského zastupiteľstva č. 36/2001 zo dňa 23.02.2001 za účelom zabezpečenia verejno-prospešných činností a služieb zverených do pôsobnosti mesta. Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je riaditeľ menovaný Mestským zastupiteľstvom mesta Pieťany na návrh primátora mesta.

Služby mesta Piešťany spravujú, udržiavajú, čistia, zveľaďujú a chránia majetok mesta Piešťany zverený im do správy na základe Protokolov o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany ako i majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou.

Medzi hlavné činnosti Služieb mesta Piešťany patrí najmä správa, údržba a čistenie miestnych komunikácií, zelene mesta, mestských cintorínov a domov smútku, mestských trhovísk a parkovísk, mostov a lávok, mestských budov. Zabezpečujeme prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, spravujeme detské ihriská, pieskoviská, fontány, mobilnú ľadovú plochu, sochy i pamätníky a tiež likvidujeme uhynuté živočíchy na verejných priestranstvách v meste. V skleníkoch pestujeme a dopestovávame priesady rastlín pre výsadbu mestských záhonov. Tiež realizujme vianočnú a inú príležitostnú, resp. slávnostnú výzdobu mesta. 

Barlolamač