Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 15.07.2024 bude otvorený Zimný štadión pre verejnosť.

Kompostáreň

kompostáreň

Hlavné činnosti strediska

  • recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov R3
  • úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 – R11
  • skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 – R12 okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku

V Kompostárni mesta Piešťany je možné zbierať nasledovné druhy odpadov:   

Katalóg. č.              Názov druhu odpadu                                           Kategória O

20 01 38                     drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 02 01                     biologicky rozložiteľný odpad

20 03 02                     odpad z trhovísk

20 02 02                     zemina a kamenivo (čistá výkopová zemina)

Prevádzková doba

Pondelok 06,30 - 18,00

Utorok      06,30 - 18,00

Streda      06,30 - 18,00

Štvrtok     06,30 - 18,00

Piatok       06,30 - 18,00

Sobota     08,00 - 13,00

Prevádzka je počas prevádzkovej doby otvorená nepretržite.

Kontakty

Adresa prevádzky:
Žilinská 122
921 01 Piešťany

Ing. Branislav Gregorička, vedúci strediska

obsluha kompostárne