Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, z dôvodu plánovanej servisnej odstávky eCard VÚB nebude plne dostupná služba platba kartou za parkovaciu kartu cez webshop parkovanie.piestany.sk v dňoch 07.05.2024 (utorok)  a 28.05.2024 (utorok) v čase od 01.00 do 5.00 hod .

Za pochopenie ďakujeme.

Zberný dvor

  • ZD

Hlavné činnosti strediska

  • odvoz vytriedených zložiek na zhodnotenie prípadne zneškodnenie oprávnenými spoločnosťami
  • zber vytriedených zložiek KO za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia pre obyvateľov mesta

 

V zbernom dvore mesta Piešťany je možné zbierať nasledovné druhy odpadov:

Katalóg. č.;    Názov druhu odpadu;    Kategória O

20 01 01         papier a lepenka

20 01 02         sklo

20 01 03         viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

20 01 10         šatstvo

20 01 11         textílie

20 01 25         jedlé oleje a tuky

20 01 28         farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v;01 27

20 01 36         vyradené elektrické a elektronické zariadenia

20 01 38         drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39         plasty

20 01 99         odpady inak nešpecifikované

20 02 01         biologicky rozložiteľný odpad

20 03 01         zmesový komunálny odpad

20 03 03         odpad z čistenia ulíc

20 03 07         objemný odpad

20 01 40 03    olovo   

20 01 40 04    zinok

20 01 40 05    železo a oceľ

20 01 08          biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

 

Katalóg. č.;     Názov druhu odpadu;   Kategória N

20 01 21         žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23         vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 26         oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N

20 01 27         farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 33         batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo16 06 03 a netriedené    

                        batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 35        vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v  20 01 21;   

                        20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

 

Platby za umiestnenie odpadov do Zberného dvora

Za dovezený odpad na Zberný dvor obyvatelia Piešťan neplatia. Výnimkou je drobný stavebný odpad, ktorý je v zmysle VZN mesta Piešťany č. 14/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spoplatnený sumou 0,13 eur/kg.

 

Prečo má byť obal s NO označený etiketou?

Podľa zákona o odpadoch má byť pri zbere nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený. Ak pôvodné označenie - etiketa z obalov neexistuje, je pôvodca tohto odpadu povinný zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a tak preukázať druh odpadu (§ 25 ods. 4 a 5 Zákona o odpadoch).

 

Prevádzková doba

Pondelok 06,30 - 18,00

Utorok      06,30 - 18,00

Streda      06,30 - 18,00

Štvrtok     06,30 - 18,00

Piatok       06,30 - 18,00

Sobota      08,00 - 13,00

Prevádzka je počas prevádzkovej doby otvorená nepretržite.

 

Kontakty

Adresa prevádzky:
Žilinská 122
921 01 Piešťany

Ing. Branislav Gregorička, vedúci strediska

obsluha ZD

  • 0902/ 264 764