Menu
Služby
mesta Piešťany

Od 28.03.2023 začína strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch v meste Piešťany!!!

Zimná údržba v Piešťanoch a čistenie komunikácií po zime

Zimnú údržbu miestnych komunikácií

Zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v Piešťanoch a mestskej časti Kocurice zabezpečuje príspevková organizácia mesta Služby mesta Piešťany (ďalej SMP). SMP postupuje podľa Programu zabezpečenia zimnej údržby mestských komunikácií, ktorý je zverejnený na webovej stránke SMP (www.sluzbymesta.sk, Zimná údržba). Komunikácie, konkrétne cesta Bratislavská, Žilinská, Krajinská, Vrbovská (časť) a Kláštorská nepatria do správy SMP.
Územie intravilánu mesta Piešťany sa nachádza v ochrannom pásme I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a vzťahujú sa naň ustanovenia zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V ochrannom pásme I. stupňa je možné použiť pri zimnej údržbe iba kamennú drť. V ochrannom pásme II. stupňa je v zmysle odporúčania Inšpektorátu kúpeľov a žriediel MZ SR možné použiť okrem kamennej drte i výrobok pod názvom SOLMAG S. Solmag S je ekologický posypový materiál na báze chloridu horečnatého (MgCL2). Je to tuhá látka v tvare šupiniek, ktorá sa používa v praxi v podobe solanky, t.j. v podobe vodného roztoku. Solmag S je netoxický, nepredstavuje riziko pre vodné organizmy, do okolia uvoľňuje menej chloridov ako klasická posypová soľ (NaCl), je vhodný na údržbu ciest v chránených oblastiach a oblastiach vodných zdrojov. Prípravu roztoku s potrebnou koncentráciou zabezpečuje miešacie zariadenie.
Zimnou údržbou na mestských komunikáciách sa rozumie činnosť, ktorou správca mestských komunikácií, teda Služby mesta Piešťany zmierňuje následky klimatických a poveternostných vplyvov zimného obdobia na komunikáciách a zabezpečuje ich zjazdnosť. V zimnom období 2016/2017 použili SMP v zimnej službe 15 strojov: dva sypače Š-706, jeden odhŕňač MAN, štyri multikáry na posyp, päť traktorov na odhŕňanie, dve ISEKY na odhŕňanie a jeden stroj Merlo na nakladanie kamennej drte. Na strojný posyp bola použitá kamenná drť frakcie 4/8 v množstve cca. 280 ton. Na ručný posyp autobusových zastávok, lávok, mostíkov, schodov a rámp v správe SMP, čiastočne chodníkov bol použitý prvýkrát v Piešťanoch Solmag S v tuhom stave (skúšobne) v množstve cca. 0,6 ton a tiež cca. 5 ton piesku. Rozdelenie strojov, pracovníkov a ich pracovné zadelenie je uvedené v Programe zabezpečenia zimnej údržby mestských komunikácií.

Pracovníci SMP zaradení v zimnej službe nie sú „cestári“, sú to zámočníci, zvárači, stolári, záhradníci... Sú to pracovníci vykonávajúci celoročné práce podľa zadelenia, čo predstavuje ich hlavnú pracovnú náplň. Činnosti súvisiace so zimnou službou sú vedľajšou činnosťou, ktorou je doplnená ich hlavná pracovná náplň. Napr. vodiči zametacích vozidiel sú počas zimnej služby preradení na sypače, kosačky ISEKY sú prestavené na odhŕňanie a posyp a pod.

Po zimnej sezóne začne prebiehať zametanie v mestských uliciach. Zametanie je vykonávané tromi zametacími strojmi a ručnými pracovníkmi. Počas zimy sú zametacie vozidlá každoročne opravované a servisované vlastnými pracovníkmi alebo dodávateľsky. Upratovanie v uliciach, najmä zametanie kamennej drte môže začať, keď to klimatické podmienky a prevádzkové podmienky strojov dovolia. Teploty pod bodom mrazu, príp. sneh a ľad na komunikáciách neumožňujú strojné zametanie, t.j. v zametacích autách dochádza k zamŕzaniu postrekovej vody, ktorá znižuje prašnosť zametania. Tento rok začalo čistenie komunikácií po zime v 6. kalendárnom týždni v centre mesta a odtiaľ bude pokračovať v ďalších uliciach v závislosti od klimatických podmienok. Bol nasadený jeden zametací stroj, dva sú k dnešnému dňu v servise a tiež prebieha ručné zametanie. Čistenie ulíc po zime nekopíruje harmonogram zverejnený na web stránke. Technika zametajúca kamennú drť sa pohybuje nižšou rýchlosťou, je zbieraný ťažší materiál a pod. Zametanie na každej ulici, na každom odstavnom parkovisku a na každom sídlisku je individuálne. Činnosť je denne riadená vedúcim strediska, príp. majstrom a postup prác je koordinovaný s aktuálnym stavom.

V jarných mesiacoch SMP pristúpi k čisteniu komunikácii i v spolupráci s mestskou políciou. Na vytypovaných uliciach budú vopred osadené oznamovacie tabule, v ktorých dňoch a v ktorom čase sa bude čistenie vykonávať. Oznámenie bude osadené v dostatočnom časovom predstihu a následne bude vymenené za dočasné dopravné značenie. Mestská polícia bude po osadení dočasného dopravného značenia kontrolovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a porušenie bude riešiť v zmysle zákona č. 370/1990 Zb. o priestupkoch.


Vypracoval: Peter Fiala, vedúci strediska údržby

 

Dátum vloženia: 21. 2. 2017 14:41
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 3. 2017 10:04
Autor: Správce Webu