Menu
Služby
mesta Piešťany

Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany zverejňujú v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení svoj zámer prenajať majetok zverený do správy spôsobom, ako dôvod hodný osobitného zreteľa.

Služby mesta Piešťany

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov oznamujú svoj

z á m e r

prenajať nasledovný nehnuteľný majetok, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa:

nebytové priestory o výmere 70,74 m2 nachádzajúce sa v pravostrannej príbežnej krytej časti Kolonádového mosta v Piešťanoch, ktorý je vo vlastníctve Mesta Piešťany, v správe Služieb mesta Piešťany pre Mestskú knižnicu mesta Piešťany, IČO: 00182885, zast. Ing. Margitou Galovou, riaditeľkou na dobu neurčitú s ................. výpovednou lehotou, s výškou nájomného 1,- EUR za celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu ako dôvod hodný  osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, ako nájom nehnuteľného majetku mesta na verejnoprospešné účely – zriadenie, resp. presťahovanie Piešťanského informačného centra.

V Piešťanoch dňa 8.6.2021

 

                                                                                                                                       Ing. Hana Dupkaničová, v.r.

                                                                                                                                       riaditeľka organizácie

 

 

 

Služby mesta Piešťany

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov oznamujú svoj

z á m e r

prenajať nasledovný nehnuteľný majetok, spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa:

nebytové priestory o výmere 56,30 m2 nachádzajúce sa v ľavostrannej príbežnej krytej časti Kolonádového mosta v Piešťanoch, ktorý je vo vlastníctve Mesta Piešťany, v správe Služieb mesta Piešťany pre Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, IČO: 182869, zast. Mgr.art. Petrom Sedláčikom, riaditeľom na dobu neurčitú s ................. výpovednou lehotou, s výškou nájomného 1,- EUR za celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu ako dôvod hodný  osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa čl. VI. ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, ako nájom nehnuteľného majetku mesta na verejnoprospešné účely – zriadenie galérie.

 

V Piešťanoch dňa 8.6.2021

 

                                                                                                                                     Ing. Hana Dupkaničová, v.r.

                                                                                                                                       riaditeľka organizácie

 

                                              

Dátum vloženia: 9. 6. 2021 8:20
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2021 8:27
Autor: Správce Webu