Menu
Služby
mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany si pripomínajú 20 rokov od svojho zriadenia

Mesto Piešťany prostredníctvom mestského zastupiteľstva mesta Piešťany zriadilo dňa 1. júla 2001 na dobu neurčitú príspevkovú organizáciu Služby mesta Piešťany. Zriaďovaciu listinu podpísal vtedajší primátor mesta Ing. Juraj Csontos.

Organizácia bola zriadená za účelom zabezpečenia verejnoprospešných činností a služieb zverených do pôsobnosti mesta podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany.

Organizácia spravuje majetok mesta, ktorý jej bol zverený na základe písomných Protokolov. K 31.12.2020 mala organizácia v správe hmotný a nehmotný majetok v obstarávacej hodnote 38 380 826,58 €.

Zaužívaná skratka Služieb mesta Piešťany sú tri začiatočné písmená slov v názve – teda SMP. Organizácia spravuje svoju web stránku www.sluzbymesta.sk. Niektoré strediská je možné nájsť aj na facebooku, napr. Služby mesta Piešťany – správa zelene alebo Služby mesta Piešťany – kvetinová predajňa.

 

Počas 20 rokov existencie SMP viedlo organizáciu 6 riaditeľov a 4 zastupujúci riaditelia. Boli to riaditelia...  A boli to zastupujúci riaditelia...

 1. Ing. Tomáš Wagner                         1.7.2001 – 26.6.2003             2 r.

Ing. Peter Kary – ekonóm organizácie

 1. Ing. Milan Michalko                        4.2.2004 – 31.1.2005             1 r.

Bc. Janka Jezerská – vedúca strediska zelene

 1. Ing. František Bača                          1.3.2005 – 31.5.2007             2 r.

           

 1. Ing. Ernest Jančina                          1.6.2007 – 10.12.2014           7,5 r.  

Ing. Anna Klimeková – ekonómka organizácie

 1. Mgr. Miroslav Procháska                5.5.2015 – 24.6.2015             1,5 mes.

JUDr. Erika Studená – právnička organizácie

 1. Ing. et Bc. Hana Dupkaničová        20.10.2015 – doteraz             6 r.

Najdlhšie úradujúcim riaditeľom bol pán Ernest Jančina - 7,5 roka a v súčasnosti organizáciu vediem ja, Hana Dupkaničová – šiesty rok.

Za 20 rokov pracovalo alebo pracuje v SMP celkom 1010 zamestnancov. V súčasnosti organizácia zamestnáva 143 kmeňových pracovníkov. Súčasťou teamu sú odborníci z rôznych oblastí. Sú v daných profesiách vyštudovaní, vyučení alebo vyškolení. Sú to napr. ekonóm, právnik, záhradný architekt, arborista, elektrikár, revízny technik, špecialista požiarnej ochrany, kúrenár, hrobár, správca cintorínskych a pohrebných služieb, záhradník, vodár, pilčík, stolár, zvárač, strojár, chemik, automechanik.

Za 20 rokov prešli práce a činnosti vývojom, vyvíjala sa organizačná štruktúra SMP, menila sa technika. Postupne podľa potreby a s narastajúcim majetkom mesta rástla i organizácia. Služby mesta Piešťany chránia záujmy svoje, záujmy mesta, starajú sa o zdravie a spokojnosť svojich zamestnancov.

 

V súčasnosti sa Služby mesta Piešťany sa organizačne členia na 6 stredísk a úsek riaditeľa. Strediská sú vedené vedúcim pracovníkom.

 1. Riaditeľka a štatutár organizácie: Ing. Hana Dupkaničová, 0902 899 090
 2. Stredisko ekonomicko-obchodné: Ing. Renáta Raciková, 0911 882 746
 3. Stredisko pietnych služieb: Jana Zvonárová, 0903 485 562
 4. Stredisko verejnej zelene: Ing. Stanislav Verchola, 0911 845 807
 5. Stredisko údržby: Peter Fiala, 0911 431 101
 6. Stredisko správy budov a objektov: Bc. Miroslav Papay, 0903 247 585
 7. Stredisko odpadového hospodárstva: Ing. Branislav Gregorička, 0903 036 897

 

Každé stredisko má presne špecifikovaný okruh svojich činností. Činnosti sú charakterizované v Zriaďovacej listine v časti Hlavná činnosť a v časti Podnikateľská činnosť.

Úsek riaditeľa

 • sekretariát, vystavovanie a zverejňovanie objednávok, archív, registratúra, www stránka, nákup kancelárskych potrieb, správa odkazy pre starostu
 • právnik organizácie, verejné obstarávanie, zmluvy, súdne spory, interné predpisy
 • BOZP, CO, PO, školenia pracovníkov (napr . zváračov, obsluha plošín, pilčík, krovinorezy, vysokozdvižných plošín), zabezpečovanie OOPP, evidencia a kontrola hasiacich prístrojov, evidencia a správa pracovných úrazov
 • zabezpečenie IT služieb

 

 

Stredisko ekonomicko-obchodné

 • ekonomicko-obchodná agenda, pokladňa, cestovné príkazy, telekomunikačné služby, vedenie evidencie zmlúv nájomcov, stravné lístky
 • evidencia majetku mesta zvereného do správy, odpisy
 • mzdová a personálna politika organizácie
 • rozpočet organizácie
 • archivácia dokumentov
 • poistné udalosti – evidencia a administratívna agenda

Stredisko pietnych služieb

(cintorínske a pohrebné služby, kvetinová predajňa)

 • správa pohrebiska - vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk, evidencia hrobových miest a platieb za hrobové miesta, prijímanie platieb za hrobové miesta, vyhotovovanie nájomných zmlúv a potvrdení o zaplatení s výstupom z registračnej pokladne, administratívna agenda
 • pochovávanie do zeme, ukladanie urien do stien alebo do zeme, pochovávanie vsypom na vsypovej lúčke
 • vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, vykonávanie exhumácie
 • plánovanie a vytyčovanie nových hrobových a urnových miest, zrušovanie hrobových miest
 • údržba domov smútku, pohrebísk, kvetinovej predajne, ciest a chodníkov pohrebísk
 • údržba vyhradenej zelene a mobiliáru na pohrebiskách
 • počiatočná starostlivosť o ľudské pozostatky
 • úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy
 • preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
 • miestna preprava, prenos rakvy a pochovanie
 • vybavovanie a organizácia pohrebných obradov, vyhotovovanie smútočných oznámení
 • vedenie evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
 • predaj rakiev a smútočných potrieb
 • predaj kvetov, kahancov a doplnkového tovaru, príjem a výdaj tovaru, maloobchod
 • výroba a predaj vencov a smútočných kytíc
 • vyhotovovanie a predaj základov pod príslušenstvo hrobu
 • úprava hrobu a jeho následná údržba
 • údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov
 • výkon zimnej údržby mestských komunikácií

 

Stredisko verejnej zelene

(záhradnícke práce, trávniky, dreviny, skleníky)

 • údržba 112 ha zelených verejných plôch
 • údržba vyhradenej zelene pohrebísk
 • údržba cca. 11 tisíc stromov verejnej a vyhradenej zelene mesta Piešťany, výsadba stromov, výrub stromov, frézovanie pňov, rezy stromov a krov
 • údržba líniových živých plotov
 • údržba a výsadba kríkov
 • výsadba a údržba kvetinových záhonov
 • údržba detských pieskovísk
 • údržba štrkových: plôch, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk
 • polievanie výsadieb, údržba závlahového systému
 • stavanie Mája a Vianočných stromov v meste, podpora vianočnej a veľkonočnej výzdoby
 • tvorba výsadbových plánov záhonov
 • správa a údržba skleníkov a areálu skleníkového hospodárstva Kanada
 • dopestovanie letničiek a dvojročiek pre výsadbu mesta a voľný predaj
 • pestovanie trvaliek, okrasných drevín a črepníkového materiálu
 • predaj kvetín v objekte areálu
 • výsadba nádob mobilnej zelene
 • chemická ochrana uličných stromoradí
 • výroba vlastnej kompostovej zeminy počas celého roka pre vlastné potreby
 • výzdoba mesta rastlinným materiálom pri príležitosti otvorenia a ukončenia letnej kúpeľnej sezóny (OLKS)
 • triedenie a drvenie biologicky rozložiteľného odpadu z mesta Piešťany
 • zabezpečenie zhodnotenia BRO v zazmluvnenej kompostárni
 • údržba Kolonádového mosta – umývanie sklených výplní, čistenie stavebných súčastí
 • zabezpečovanie VOO (vlastná ochrana objektov)
 • údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov
 • technická podpora (merlo, traktory, píly) pri víchriciach a mimoriadnych udalostiach
 • výkon zimnej údržby mestských komunikácií

Stredisko údržby

(čistota mesta, elektro práce, DI, mobiliár)

 • údržba verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby
 • údržba detských ihrísk a športovísk, zabezpečenie kontrol DI v zmysle platných noriem
 • údržba mobiliáru v meste, napr. lavičky, smetné nádoby, stojany na bicykle, pumpa a pod.
 • letná údržba komunikácií, chodníkov a verejných plôch v meste (ručné a strojné čistenie)
 • údržba zastávok mestskej hromadnej dopravy vrátene ich prístreškov
 • údržba a vývoz  odpadkových košov a odpadkových košov na psie exkrementy
 • slávnostná a príležitostná vlajková výzdoba mesta, podpora volieb
 • údržba zvislého dopravného značenia
 • údržba a opravy mostov, lávok, zverených zábradlí pri komunikáciách a výlepových plôch
 • čistenie dažďových vpustí, ORL a žľabov (prostredníctvom dodávateľa)
 • prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely
 • zabezpečovanie likvidácie kadáverov prostredníctvom oprávnenej osoby
 • údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov
 • výpomoc pri údržbe majetku a techniky ostatných stredísk
 • technická podpora pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pod záštitou mesta
 • zabezpečovanie revízií strojov a zariadení (semafóry, VO, tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia, STK a EK)
 • evidencia spotreby médií, odberných el. miest, nákup PHM, el. energie, plynu, vody
 • technická podpora pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd (sorbenty a ich likvidácia)
 • vedenie a organizovanie zimnej údržby mestských komunikácií a jej samotný výkon

Stredisko správy budov a objektov

(budovy, komunikácie, parkoviská a trhoviská)

 • správa a údržba budov organizácie
 • správa a  údržba fontán (14 fontán, 3 pitné fontány)
 • správa a údržba mobilnej ľadovej plochy
 • správa a údržba Kolonádového mosta, meteostanice
 • prenájom budov, miestností, podpora volieb
 • lokálne opravy poškodených častí mestských komunikácií a chodníkov  
 • vodorovné dopravné značenie (dodávateľsky)
 • správa parkovísk a parkovacích automatov, predaj parkovacích kariet
 • správa a údržba trhovísk
 • prevádzka mestského WC
 • údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov
 • zabezpečovanie VOO (vlastná ochrana objektov), zabezpečovanie údržby a prevádzka kamerového systému
 • výkon zimnej údržby mestských komunikácií

Stredisko Zberný dvor a kompostáreň (odpadové hospodárstvo)

 • zber vytriedených zložiek KO za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia pre obyvateľov mesta Piešťany
 • odvoz vytriedených zložiek na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie oprávnenými spoločnosťami
 • príjem a evidencia odpadov (OO a NO), prevádzka mostovej váhy
 • spracovanie biohmoty zo záhrad, parkov a sadov – listy, tráva, konáre, drevo
 • produkcia kompostu
 • údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov
 • zabezpečovanie údržby a prevádzka kamerového systému
 • výkon zimnej údržby mestských komunikácií

 

Služby mesta Piešťany sú členom spoločnosti Združenie organizácií verejných prác, ktoré bolo založené v roku 1992 ako profesijná organizácia, ktorej členské organizácie poskytujú komplexné služby v komunálnej sfére pre mestá a obce.

SMP spolupracuje so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb, ktorá je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, podnikajúcich na základe zákona o pohrebníctve.

Zamestnanci sú členmi niektorých profesijných organizácií, ako napr. Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu alebo ISA Slovensko.

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku vznikla v snahe o zvyšovanie kvality životného prostredia, rozširovanie odborných poznatkov a posilnenie spoločenského postavenia profesionálov odboru záhradná a krajinná tvorba. Je nezávislým, nepolitickým občianskym združením. Vznikla ako samostatná organizácia po rozdelení ČR a SR. Náplňou činnosti je spolupráca s profesijnými a záujmovými organizáciami na Slovensku a v zahraničí, usporadúvanie odborných podujatí a zájazdov, publikačná činnosť a spolupráca pri vydávaní časopisu Zahrada, park, krajina. Podieľa sa na vytváraní legislatívnych opatrení a odborových noriem. Členom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, vykonávajúca niektorú činnosť z odboru záhradnej a krajinnej tvorby alebo príbuzných odborov, je s ňou profesijne alebo profesionálne spätá, tento odbor študuje, alebo svoju aktívnu činnosť už ukončila.

ISA Slovensko je občianske združenie profesionálnych arboristov, priateľov stromov a všetkých ľudí, ktorí si uvedomujú nenahraditeľný význam stromov pre ľudstvo. Bola založená v roku 2004. ISA Slovensko je profesijným i záujmovým združením ľudí zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle. Prvoradou úlohou je vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov, výmena skúseností, podpora legislatívnych a normatívnych dokumentov v prospech zelene, mestskej zelene zvlášť, stromov obzvlášť. Člen ISA Slovensko je informovaný o všetkých relevantných akciách na Slovensku i v zahraničí, má možnosť vzdelávať sa pod záštitou medzinárodnej organizácie pôsobiacej od roku 1924.

V organizácii pracuje aj odborová organizácia KOVO, ktorá chráni záujmy zamestnancov.

 

Z pohľadu mňa ako súčasnej riaditeľky SMP môžem povedať, že „Služby mesta“ sú veľmi rôznorodá organizácia. Riadenie tohto podniku nie je a nebolo jednoduché, ale vždy pri riešení problémov sa viem oprieť o svojich vedúcich s odbornými vedomosťami a znalosťami z praxe. Počas môjho pôsobenia za necelých 6 rokov došlo k výmene vedúceho zelene – a to dvakrát, aj so smutným, náhlym a nečakaným úmrtím, vymenila sa vedúca pohrebných a cintorínskych služieb, dvakrát sa vymenil vedúci strediska správy budov a objektov, organizáciu za môjho pôsobenia ekonomicky vedie a stráži tretia ekonómka. Jediné ucelené stredisko zostalo stredisko údržby s minimálnymi personálnymi zmenami, ktoré je nápomocné všetkým strediskám so svojím odborným a technickým zabezpečením. Väčšina zmien súvisí s generačnou výmenou pracovníkov.

Významne sa nám zmenila prevádzka kvetinovej predajne, skvalitňujeme cintorínske služby, presťahovali sme parkovacie služby, úplne sme zmenili systém parkovania, zmodernizovali sme systém práce v kanceláriách s novým ekonomickým a majetkovým systémom, pribudlo nám stredisko odpadového hospodárstva, kde sme na zelenej lúke rozbehli nový zberný dvor a kompostáreň. Z ďalších zmien spomeniem napr.: spestrili sme vianočnú a veľkonočnú výzdobu v meste, kvetinové záhony korešpondujú s dobou, výrazne sme sa pustili do ošetrovania stromov a kríkov, ale aj mnohé neviditeľné opravy v interiéroch areálov a budov, ktoré spravujeme. Nemalý význam vidím v spolupráci s mestským úradom, s vedením mesta a s jednotlivými poslancami mestského zastupiteľstva.

Všetky zmeny sú smerované ku kvalitnejšej a efektívnejšej práci, k viditeľným a jasným výsledkom a majú zaistiť, že SMP fungujú a budú fungovať ako celok.

 

Pri tejto príležitosti treba pogratulovať zamestnancom SMP, ale aj mestu Piešťany na čele s primátorom mesta Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. k 20. výročiu zriadenia organizácie.

Všetkým zamestnancom patrí poďakovanie za náročnú prácu v uliciach mesta uskutočňovanú vo verejnom záujme, ktorú odvádzajú na výbornej úrovni v súlade s ekonomikou organizácie, v súlade s predstavami zamestnávateľa a v prospech mesta, v prospech jeho obyvateľov, návštevníkov a pre trvalo udržateľný rozvoj mestského prostredia.

Do budúcna vidím možnosti ďalšieho zlepšovania práce v tímovosti v rámci celého mesta, všetkým nám prajem zdravie, pozitívne myslenie a pracovné úspechy.

 

Na záver chcem osobne poďakovať 18 zamestnancom, ktorí pracujú pre Služby mesta Piešťany od prvého dňa vzniku organizácie. Menovite to sú:

Stredisko údržby:

Fiala Peter, Kravárik Jaroslav, Baláž Marián, Dvorský Jozef, Menendez Ferdinand, Sedlák Ľubomír, Slávik Igor, Vanko Jozef

Stredisko zelene:

Dobrovolná Eva, Hamárová Marta, Bc., Lukáčová Marianna, Nedelková Katarína, Petlák Milan, Toráčová Jarmila

Stredisko pietnych služieb:

Gerhátová Jana, Bubák Karol

Stredisko správy budov a objektov:

Miklovič Miloš

Stredisko odpadového hospodárstva:

Franko Ján

foto

Spracovala: Hana Dupkaničová, 28.06.2021

Dátum vloženia: 30. 6. 2021 7:14
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2021 7:18
Autor: Správce Webu