Menu
Služby
mesta Piešťany

Ponuka na nájom

Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany, IČO: 37834240 vyhlasujú v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia čl. VI. ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

 

ponukové konanie

 

na nájom časti pozemku o výmere 0,8 m x 0,5 m, ktorý sa nachádza na parcele č. 1913/1 (LV č. 5700) a je situovaný za hlavným vstupom na Žilinský cintorín v Piešťanoch

 

1.   Ponuka nájmu musí obsahovať:

 • identifikáciu záujemcu:
 • právnická osoba – výpis z obchodného registra (postačí aj z internetu)

ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,

 • fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
 • fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (postačí aj z internetu),
 • záväzný návrh výšky nájomného (numericky aj slovne),
 • zámer využitia,
 • čestné vyhlásenie v súlade s § 9a ods. 6 písm. a) a ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • telefonický kontakt.

 

2.   Podmienky nájmu:

 • minimálna výška nájomného (bez služieb spojených s užívaním predmetu nájmu) predstavuje sumu 80,- € ročne s DPH
 • účel nájmu (využitie):  predajný pult
 • doba nájmu: neurčitá

 

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku, v opačnom prípade musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

 

3.   Kritérium hodnotenia ponuky:

Najvyššie ponúknuté nájomné, pričom minimálne nájomné je určené sumou vo výške uvedenej v bode 2. Podmienky nájmu. Víťazom ponukového konania sa stáva uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky nájmu a ponúkne najvyššie nájomné. Pri rovnosti výšky nájmu je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky.

 

4.   Ostatné informácie pre uchádzačov:

Uchádzači o nájom novinového stánku doručia svoje písomné ponuky poštou na adresu organizácie v uzavretej obálke označenej heslom „Pozemok Žilinský cintorín– SMP – PONUKA – NEOTVÁRAŤ!“ alebo na e-mail smp@sluzbymesta.sk s označením v predmete „Pozemok Žilinský cintorín – SMP – PONUKA – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr do 01.04.2022 do 15.00 hod.

 

Služby mesta Piešťany si vyhradzujú právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.

Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

 

      V Piešťanoch dňa 08. marca 2022

                                  

 

                                                                                               Ing. Hana Dupkaničová, v.r.

                                                                                                         riaditeľka

Dátum vloženia: 21. 3. 2022 13:47
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2022 13:48
Autor: Správce Webu