Menu
Služby
mesta Piešťany

PONUKA NA NÁJOM

Ponukové konanie na nájom novinového stánku o výmere
3,1 m2 umiestneného v čakárni autobusovej zastávky MHD na ulici Andreja Hlinku v Piešťanoch (oproti OD KOCKA).

P O N U K A   NA   N Á J O M

 

Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany, IČO: 37834240 vyhlasujú v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia čl. VII. ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany

 

ponukové konanie

 

na nájom novinového stánku o výmere 3,1 m2 umiestneného v čakárni autobusovej zastávky MHD na ulici Andreja Hlinku v Piešťanoch (oproti OD KOCKA).

 

1.   Ponuka nájmu musí obsahovať:

 

 • identifikáciu záujemcu:
 • právnická osoba – výpis z obchodného registra (postačí aj z internetu)

ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,

 • fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
 • fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (postačí aj z internetu),
 • záväzný návrh výšky nájomného (numericky aj slovne),
 • zámer využitia,
 • čestné vyhlásenie v súlade s § 9a ods. 6 písm. a) a ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • telefonický kontakt.

 

2.   Podmienky nájmu:

 

 • minimálna výška nájomného (bez služieb spojených s užívaním predmetu nájmu) predstavuje sumu 80,60 € mesačne bez DPH
 • účel nájmu (využitie): novinový stánok, predajný stánok
 • doba nájmu neurčitá

 

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku.

Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku, v opačnom prípade musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

 

3.   Kritérium hodnotenia ponuky:

 

Najvyššie ponúknuté nájomné, pričom minimálne nájomné je určené sumou vo výške uvedenej v bode 2. Podmienky nájmu.

Víťazom ponukového konania sa stáva uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky nájmu a ponúkne najvyššie nájomné.

Pri rovnosti výšky nájmu je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky.

 

4.   Ostatné informácie pre uchádzačov:

 

Uchádzači o nájom novinového stánku doručia svoje písomné ponuky poštou na adresu organizácie v uzavretej obálke označenej heslom „ Novinový stánok – SMP – PONUKA – NEOTVÁRAŤ!“

alebo na e-mail smp@sluzbymesta.sk s označením v predmete „ Novinový stánok – SMP – PONUKA – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr do 04.12.2020 do 15.00 hod.

Predmet nájmu je možné si osobne obhliadnuť po predchádzajúcej dohode so zamestnancom Strediska správy budov a objektov, pánom Papayom, tel. č. 0911/ 767 326.

Služby mesta Piešťany si vyhradzujú právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.

Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

 

      V Piešťanoch dňa 11. novembra 2020

                                  

 

                                                                                               Ing. Hana Dupkaničová, v.r.

                                                                                                          riaditeľka

 

 

Dátum vloženia: 12. 11. 2020 7:52
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 11. 2020 7:56
Autor: Správce Webu