Menu
Služby
mesta Piešťany

Od 28.03.2023 začína strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch v meste Piešťany!!!

Otvorenie mobilnej ľadovej plochy

Dňa 6.12.2016 bude v prípade priaznivého počasia otvorená pre verejnosť mobilná ľadová plocha,umiestnená pri obchodnom dome PRIOR na ulici A. Hlinku v Piešťanoch.

Nakoľko otvorenie mobilnej ľadovej plochy pripadá práve na sviatok Sv. Mikuláša, navštívi Mikuláš so sladkosťami v čase od 14:00 hod. do 16.00 hod. OD PRIOR a určite neobíde ani naše klzisko.

 

Otváracia  doba mobilnej ľadovej plochy:

Pondelok - Piatok:                10.00 hod. - 21.00 hod.

Sobota, nedeľa a sviatky     09.00 hod. - 21.00 hod.

24.12.2016                            09.00 hod. - 12.00 hod.

 

Výluky na údržbu mobilnej ľadovej plochy:

12.00 hod. - 13.00 hod.

15.00 hod. - 16.00 hod.

18.00 hod. - 19.00 hod.

Prevádzkové hodiny a čas údržby mobilnej ľadovej plochy môžu byť upravované podľa snehovej triešte na ľadovej ploche, kvality ľadu, poveternostných podmienok, prípadne aj pri kultúrnych podujetiach organizovaných mestom Piešťany.

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE MOBILNÚ ĽADOVÚ PLOCHU

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe na Mobilnú ľadovú plochu /ďalej len MĽP/ s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

 

 1. VSTUP NA MOBILNÚ ĽADOVÚ PLOCHU
 1. Vstup je povolený celodenne podľa časového harmonogramu korčuľovania a údržby ľadovej plochy na vlastné nebezpečenstvo
 2. Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov na korčuliach
 3. Počet korčuľujúcich na ľadovej ploche nesmie presiahnuť 50 osôb

 

 1. VYLÚČENIE NÁVŠTEVNÍKA Z MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHY
 1. Vstup na MĽP je prísne zakázaný osobám, ktoré prejavujú známky požitia alkoholických nápojov a iných psychotropných látok
 2. Vstup na MĽP je zakázaný osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu MĽP a ich chovanie je v rozpore s dobrými mravmi a spoločenskými zásadami
 3. Z MĽP môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov /prevádzkovateľ  Služby mesta Piešťany/
 4. V krajnom prípade , podľa povahy priestupku, môže prevádzkovateľ MĽP požiadať o zakročenie príslušníka Mestskej polície, alebo Policajného zboru.

 

 1. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
 1. Odporúčame nebrať na korčuľovanie cenné veci a väčšiu sumu  peňazí, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené krádežami.
 2. Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a vybaveniu MĽP.
 3. Každý návštevník je povinný uhradiť škody ním spôsobené jeho vinou, ako na majetku MĽP, tak aj na majetku ostatných osôb.
 4. Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov a dbať o osobnú bezpečnosť a neohrozovať bezpečnosť ostatných osôb. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržiavaním prevádzkového poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 5. Korčuľovanie vykonávať len v jednom smere.

 

 1. NA MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHE JE ZAKÁZANÉ
 1. Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory MĽP
 2. Fajčiť v priestoroch MĽP, brať so sebou ostré predmety, sklené veci, ktoré môžu spôsobiť zranenie
 3. Na ľadovú plochu je zakázané vstupovať bez korčúľ, rukavíc, so zvieratami, taktiež je zakázané na ľadovej ploche používať puk, loptu, hokejky a pod.
 4. Je zakázané vstupovať do priestorov strojovne

Tešíme sa na Vašu návštevu a želáme príjemný športový zážitok.

 

 

 

 

Dátum vloženia: 2. 12. 2016 13:03
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 12. 2017 10:54
Autor: Správce Webu