Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 15.07.2024 bude otvorený Zimný štadión pre verejnosť.

Manipulácia a likvidácia kadáverov z miestnych ciest (MC) v meste Piešťany

Služby mesta Piešťany podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov odstraňujú závady v zjazdnosti a v schodnosti miestnych ciest, a tiež zabezpečujú v zmysle § 29 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z.

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov odstránenie tela zvieraťa usmrteného alebo uhynutého na komunikácii.

Vedľajší živočíšny produkt – celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009), skratka VŽP.

Kadáver – usmrtené zviera, spravidla spoločenské, ktoré uhynulo alebo bolo usmrtené na pozemných komunikáciách (miestnych cestách) v intraviláne mesta Piešťany, príp. mestských pozemkoch v správe SMP. Kadáverom nie je poľovná zver ani chránený živočích.

Sklad VŽP kat. 1 – miestnosť určená na dočasné uloženie VŽP v správe SMP.

Činnosť VŽP – nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami (kadávermi) nájdenými na spravovaných miestnych mestských cestách a verejných priestranstvách (napr. mestské parkoviská, odstavné plochy, plochy verejnej zelene) - zber, miestna preprava a skladovanie prostredníctvom SMP.

Miestna cesta (MC) – pozemná komunikácia v intraviláne mesta Piešťany a mestskej časti Kocurice, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.

Spoločenské zviera je spravidla jedinec domestikovaného psa, mačky, fretky alebo králika alebo jedinec druhu zaradeného medzi obojživelníky, plazy, hlodavce alebo vtáky.

Usmrtená poľovná zver bude v prípade, ak tvorí prekážku pre plynulosť cestnej premávky, odstránená na okraj miestnej cesty a bude upovedomený hospodár najbližšieho poľovného revíru.

Telefónne číslo pre príjem hlásenia o náleze kadávera NON STOP:

Služby mesta Piešťany – 033/79 141 01

 

Úhyn iných zvierat alebo nájdených inde ako na MC:

V prípade úhynu poľovnej zveri je príslušný na konanie správca príslušného poľovného revíru.

V prípade úhynu väčšieho množstva vtákov s podozrením na nákazu chorobami prenosnými na ľudí alebo zvieratá je potrebné kontaktovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu.

V prípade úhynu chráneného živočícha je príslušným kompetentným orgánom Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, Modra.

V prípade úhynu zvieraťa vo vodnom toku je príslušný konať správca vodného toku.

 

Podrobnosti sú uvedené v povolení č. 875/2023-500 zo dňa 18.12.2023 vydanom Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Trnava.

Pridelené úradné číslo: STOD-PN178SK

 

Dátum vloženia: 16. 1. 2024 12:50
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2024 12:56
Autor: Správce Webu