Menu
Služby
mesta Piešťany

Dočasná zmena prevádzkového poriadku parkoviska Nálepkova!

Dočasná zmena prevádzkového poriadku parkoviska
so závorovým systémom na ulici Nálepkova, Piešťany
počas realizácie vodorovného dopravného značenia
na území mesta Piešťany v zmysle schváleného VZN číslo: 13/2023

Dočasná zmena prevádzkového poriadku parkoviska so závorovým systémom na ulici Nálepkova, Piešťany počas realizácie vodorovného dopravného značenia na území mesta Piešťany v zmysle schváleného VZN číslo: 13/2023

 

1. Bezplatný vstup na parkovisko so závorovým systémom na ulici Nálepkova vydá prevádzkovateľ žiadateľovi, ktorý preukáže, že:

a) je držiteľom vozidla (v technickom preukaze vozidla je zapísaný dátum narodenia tejto fyzickej osoby), alebo

b) je držiteľom vozidla ako fyzická osoba oprávnená na podnikanie (v technickom preukaze vozidla je zapísané IČO fyzickej osoby - podnikateľa), alebo

c) užíva firemné (služobné) vozidlo ako zamestnanec, konateľ, štatutárny zástupca, spoločník alebo iný člen orgánu právnickej osoby aj na súkromné účely v súlade s príslušnými právnymi normami, a/alebo

d) užíva vozidlo na základe lízingovej zmluvy.

2. K žiadosti o Bezplatný vstup na parkovisko so závorovým systémom na ulici Nálepkova je žiadateľ povinný doložiť nasledujúce doklady v závislosti od formy právneho vzťahu k bytu nachádzajúceho sa v uliciach realizácie vodorovného dopravného značenia a formy právneho vzťahu k vozidlu:

a) Občiansky preukaz.

b) Technický preukaz vozidla, pre ktoré má byť Bezplatný vstup na parkovisko so závorovým systémom na ulici Nálepkova vydaný.

c) Iné údaje a doklady preukazujúce právny vzťah k vozidlu:

- Údaje o právnickej osobe (názov, sídlo, IČO), ak je držiteľom alebo užívateľom vozidla právnická osoba.

- Používateľ služobného vozidla aj na súkromné účely prikladá dohodu o poskytnutí služobného vozidla na používanie na služobné a súkromné účely v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

- Lízingovú zmluvu na vozidlo.

3. Žiadateľ môže poslať žiadosť o Bezplatný vstup na parkovisko so závorovým systémom na ulici Nálepkova zaslať spolu so skenovanými dokumentami v zmysle bodu 2 na emailovú adresu parkovanie@sluzbymesta.sk .

4. Bezplatný vstup na parkovisko so závorovým systémom na ulici Nálepkova je platný len na nevyhnutnú dobu zabezpečenia parkovania motorových vozidiel počas realizácie vodorovného dopravného značenia v danej ulici podľa aktuálneho harmonogramu prác.

5. Prevádzkovateľ parkoviska so závorovým systémom na ulici Nálepkova si vyhradzuje právo určenia nevyhnutného času na parkovanie motorových vozidiel podľa prebiehajúcich prác na vodorovnom dopravnom značení.

 

V Piešťanoch dňa 8.9.2023

 

Dátum vloženia: 12. 9. 2023 13:02
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 9. 2023 13:07
Autor: Správce Webu