Menu
Služby
mesta Piešťany

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

     Služby mesta Piešťany sú verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

 

     Základným dokumentom pre finančné zabezpečenie procesov verejného obstarávania je rozpočet verejného obstarávateľa na príslušný kalendárny rok schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany.

 

    V procese verejného obstarávania sa používa nasledovné označenie verejného obstarávateľa:

 

Služby mesta Piešťany

Valová 1919/44
921 01 Piešťany
IČO: 37 834 240

 

     Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „Zákon“) upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

 

     Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

 

     Zákazky sú nadlimitné, podlimitné alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

 

     Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. Finančný limit nadlimitnej a podlimitnej koncesie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

 

    Súťaž návrhov je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.Základnými princípmi verejného obstarávania sú princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzanie, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov a princíp proporcionality,  hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.