Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Zberný dvor

 

Hlavné činnosti strediska:

- zber vytriedených zložiek KO za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia pre obyvateľov mesta Piešťany                ZD

- odvoz vytriedených zložiek na zhodnotenie prípadadne zneškodnenie oprávnenými      spoločnosťami

 

V zbernom dvore mesta Piešťany je možné zbierať nasledovné druhy odpadov:

Katalóg. č.     Názov druhu odpadu           Kategória O
20 01 01         papier a lepenka                
20 01 02         sklo                                        
20 01 03         viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
                         (kompozity na báze lepenky)
20 01 10         šatstvo                                  
20 01 11         textílie                                   
20 01 25          jedlé oleje a tuky                 
20 01 28          farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 36          vyradené elektrické a elektronické zariadenia
20 01 38          drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39          plasty
20 01 99          odpady inak nešpecifikované
20 02 01          biologicky rozložiteľný odpad
20 03 01          zmesový komunálny odpad
20 03 03          odpad z čistenia ulíc
20 03 07          objemný odpad
20 03 08          drobný stavebný odpad                                                                                                                                                                                                             20 01 30          detergenty iné ako uvedené v 20 01 29                                                                                                                                                                                20 01 34          batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33                                                                                                                                                             20 02 02          zemina a kamenivo                                                                                                                                                                                                                  20 02 03          iné biologicky nerozložiteľné odpady                                                                                                                                                                                    20 03 02          odpad z trhovísk                                                                                                                                                                                                                        20 01 40          kovy                                                                                                                                                                                                                                              20 01 40 01    meď, bronz, mosadz                                                                                                                                                                                                                  20 01 40 02    hliník                                                                                                                                                                                                                                            20 01 40 03    olovo                                                                                                                                                                                                                                             20 01 40 04    zinok                                                                                                                                                                                                                                             20 01 40 05    železo a oceľ                                                                                                                                                                                                                                   20 01 40 06    cín

                                                                                                                                                                  

Katalóg. č.     Názov druhu odpadu     Kategória N
20 01 21         žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23         vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 26         oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 27         farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 33         batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 35         vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti                                              20 01 05         obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob                     20 01 13         rozpúšťadlá                                                                                                                                                                                                                                 20 01 14         kyseliny                                                                                                                                                                                                                                        20 01 15         zásady                                                                                                                                                                                                                                          20 01 17         fotochemické látky                                                                                                                                                                                                                    20 01 19         pesticídy                                                                                                                                                                                                                                      20 01 29         detergenty obsahujúce nebezpečné látky                                                                                                                                                                              20 01 37         drevo obsahujúce nebezpečné látky

 

Platby za umiestnenie odpadov do Zberného dvora

Za dovezený odpad na Zberný dvor obyvatelia Piešťan neplatia.                                                                                                                                                  Výnimkou je drobný stavebný odpad, ktorý je zo zákona spoplatnený sumou 0,050 eur/kg.

 

Prečo má byť obal s NO označený etiketou?

Podľa zákona o odpadoch má byť pri zbere nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený. Ak pôvodné označenie - etiketa z obalov neexistuje, je pôvodca tohto odpadu povinný zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a tak preukázať druh odpadu (§ 25 ods. 4 a 5 Zákona o odpadoch).

 

 

Prevádzková doba:

Deň OD - DO  
Pondelok 06,30 - 18,00  
Utorok 06,30 - 18,00  
Streda 06,30 - 18,00  
Štvrtok 06,30 - 18,00  
Piatok 06,30 - 18,00  
Sobota 08,00 - 13,00  

Prevádzka je počas prevádzkovej doby otvorená nepretržite.

 

Kontakty

Adresa prevádzky:
Žilinská 122
921 01 Piešťany

 

meno, funkcia telefonický kontakt e-mail

Ing. Branislav Gregorička, vedúci strediska

 0903/036 897 gregoricka@sluzbymesta.sk

obsluha ZD

0902/ 264 764