Menu
Služby
mesta Piešťany

Od 28.03.2023 začína strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch v meste Piešťany!!!

Údržba

Stredisko údržby

zametacie vozidlo

Hlavné činnosti strediska

 • údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
 • údržba osvetlenia priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby
 • údržba detských ihrísk
 • údržba 983 kusov lavičiek v meste
 • letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov v meste
 • údržba zastávok mestskej hromadnej dopravy vrátene ich prístreškov
 • údržba a vývoz  307 kusov odpadkových košov v meste Piešťany 
 • údržba a vývoz 62 kusov odpadkových košov na psie exkrementy
 • príležitostná a slávnostná vlajková výzdoba mesta
 • údržba existujúceho zvislého dopravného značenia, mostov, lávok, zverených zábradlí pri komunikáciách a výlepových plôch
 • čistenie dažďových vpustí, ORL a žľabov (prostredníctvom dodávateľa)
 • prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely

Kontakty

Peter Fiala, vedúci strediska

Jaroslav Kravárik, majster

Miloš Haluza, majster, energetik