Menu
Služby
mesta Piešťany

Od 28.03.2023 začína strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch v meste Piešťany!!!

Nahlasovanie porúch a stála služba zimnej údržby

Vážení občania,

poruchy verejného osvetlenia, poškodenia mestského mobiliáru (napr. uličné koše, lavičky), lokálne poškodenia mestských komunikácií (výtlky), poškodenia drevín nahlasujte na telefónnom čísle 033/79 141 01, prípadne e-mailom na adresu smp@sluzbymesta.sk.