Menu
Služby
mesta Piešťany

Vážení občania, informácie ohľadom nových parkovacích kariet získate v pracovných dňoch na tel. č. 033/79 141 26 alebo email parkovanie@sluzbymesta.sk

V priloženom linku nájdete návody na kúpu parkovacích kariet on-line

rychle-odkazy/parkovanie/parkovacie-karty-online-navody/


 

Podávanie žiadostí

Informácie pre verejnosť

Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podania môžu občania podať:

 • poštou, na adresu: Služby mesta Piešťany,  Valova 1919/44, 921 01 Piešťany
 • elektronicky na e-mailovej adrese: smp@sluzbymesta.sk
 • telefonicky, na tel. čísle: 033/79 141 03
 • osobne, počas pracovných dní: v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.

Postup Služieb mesta Piešťany pri vybavovaní žiadostí podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. zákon o slobode informácií.

Žiadosť možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Služby mesta Piešťany vyzvú žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Služby mesta Piešťany žiadosť odložia.

Ak Služby mesta Piešťany nemajú informáciu požadovanú v žiadosti k dispozícii ale majú vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpia žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii, inak žiadosť odmietnu rozhodnutím.

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií vybavia Služby mesta Piešťany najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem, príp. 15 pracovných dní.

Ak Služby mesta Piešťany poskytnú žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobia rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Proti  rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie  v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia štatutárnemu orgánu Služieb mesta Piešťany.

O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje primátor mesta Piešťany. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

Rozhodnutie o odmietnutí (nesprístupnení požadovanej informácie) možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Spôsob úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. zákona o slobode informácií je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií Služieb mesta Piešťany.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov

Služby mesta Piešťany v súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) a Vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií stanovujú nasledovné úhrady za sprístupnené informácie:

 • internet (WEB stránka)........................................................................ bezodplatne
 • rozmnožovanie 1 ks ČB stránky formátu A 4 jednostranné............. 0,07 EUR
 • A 4 obojstranné................................................................................... 0,13 EUR
 • A 3 jednostranné................................................................................. 0,14 EUR
 • A 3 obojstranné................................................................................... 0,20 EUR
 • na CD nosiči ....................................................................................... 0,33 EUR
 • obstaranie obalu (obálky) podľa jeho predajnej ceny ..................... (obálka cca 0,03-0,12 €).

Poštovné a telekomunikačné poplatky sa budú riadiť príslušnými platnými cenníkmi.

Celková úhrada nákladov sa určí ako súčet uvedených vynaložených nákladov.

Žiadateľ môže uhradiť náklady sprístupnené informácie takto:

 • poštovou poukážkou,
 • bezhotovostným prevodom na účet v banke,
 • do pokladne spoločnosti.

Služby mesta Piešťany môžu zaplatenie úhrady odpustiť.

Postup Služieb mesta Piešťany pri vybavovaní sťažností podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené alebo ohrozené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu SMP a ktorým zároveň
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti SMP.

Sťažnosťou nie je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha.

Sťažnosť sa neprešetruje ale sa odloží, ak od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov.

Sťažnosť musí byť písomná. Sťažnosti sa podávajú a prijímajú na sekretariáte SMP počas úradných hodín, t.j. pondelok až piatok od 09:00 hod. do 15:00 hod. Prijímajú sa sťažnosti podané v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (elektronická pošta, elektronická schránka na ÚPVS), pričom jedinou podmienkou sťažnosti v elektronickej podobe je jej autorizácia kvalifikovaným elektronickým podpisom, v opačnom prípade musí sťažovateľ svoju sťažnosť do 5 pracovných dní od jej podania vlastnoručne podpísať, inak sa odloží. Sťažnosť nie je možné podať ústne ani faxom. Sťažnosť musí obsahovať náležitosti stanovené v § 5 zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Lehota na vybavenie sťažnosti je podľa zákona do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže sa lehota na vybavenie sťažnosti predĺžiť o 30 pracovných dní.

Prehľad právnych predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých Služby mesta Piešťany konajú a rozhodujú a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Službám mesta Piešťany

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Zákon č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii)
 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Piešťany  č. 2/2013 o zeleni
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 5/2014 - Trhový poriadok - Trhovisko CENTRUM
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 6/2014 - Trhový poriadok - Trhovisko Kocka
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 3/2012, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany v znení VZN č. 13/2013
 • Zriaďovacia listina Služieb mesta Piešťany
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta Piešťany