Menu
Služby
mesta Piešťany

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“), vydali Služby mesta Piešťany Smernicu č. 2/100/2019 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods.1 zákona právnik organizácie.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

1. Oznámenie možno podať osobne na sekretariáte SMP, Valova 1919/44, Piešťany počas úradných hodín, t.j. pondelok až piatok od 09:00 hod. do 15:00 hod.

2. Písomné oznámenie sa podáva na adresu:

Služby mesta Piešťany

Valova 1919/44

921 01 Piešťany

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk právnika organizácie“.

3. Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu: smp@sluzbymesta.sk.

Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.