Menu
Služby
mesta Piešťany

Od 28.03.2023 začína strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch v meste Piešťany!!!

Cenníky služieb

Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

Valová 1919/44, 921 01 Piešťany

Cenník neregulovaných služieb poskytovaných organizáciou

Riaditeľ príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany podľa zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov určuje ceny za výkony, ktoré príspevková organizácia poskytuje druhým osobám odplatne a nie sú regulované všeobecne platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike, alebo Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Piešťany takto:

Názov Výkon Cena v € bez DPH DPH Cena v € s DPH
Zametanie vozidlom MAN - KROLL, CANTER práca s likvidáciou odpadu v €/hod. 167,29 20% 200,75
  práca bez likvidácie odpadu v €/hod. 139,40 20% 167,28
  prepravné v €/km 1,960 20% 2,352
Zametanie vozidlom SCARAB práca s likvidáciou odpadu v €/hod. 117,11 20% 140,53
  bez likvidácie odpadu v €/hod. 94,80 20% 113,76
  preprávné v €/km 1,670 20% 2,004
Práce s plošinou (Renault, Fuso) práca aj s obsluhou v €/hod. 44,62 20% 53,54
  preprávné v €/km 1,840 20% 2,208
Pódium montáž, demontáž 195,18 20% 234,21
  dovoz a odvoz

111,54

20% 133,84
  nájom v €/deň 55,76 20% 66,91
Vytyčovanie káblových vedení výjazd s vytýčením sietí /práca/ do 1 hodiny 40,00 20% 48,00
  za každú ďalšiu začatú hodinu 20,00 20% 24,00
Technické zabezpečenie rôznych podujatí a akcií na Nám. Slobody v Piešťanoch  cena zahŕňa: prenájom EÚ redukcie, prenájom odb.miesta el. energie, vysunutie stĺpikov, 3 ks stojanov na odpadky/práca 2 pracovníci, prenájom pódia umiestneného na fontáne 50,00 20% 60,00
Odborné práce  mechanik v €/hod. 13,94 20% 16,72
Prenájom stĺpov VO / 1 deň menej ako 10 ks /cena za 1 ks/ 0,56 20% 0,67
  od 10 ks do 15 ks /cena za 1 ks/ 0,42 20% 0,50
  viac ako 15 ks /cena za 1 ks/ 0,28 20% 0,34
Prenájom mantinelov na mobilnej ľadovej ploche do 10 m² za deň a m² 0,50 20% 0,60
  nad 10 m² za deň a m² 0,40 20% 0,48
Dodávkové vozidlo Renault Trafic prepravné v €/km 0,700 20% 0,840
Traktor s prídavným zariadením práca v €/hod /nakládka, vykládka/ 28,15 20% 33,78
  prepravné v €/motohodinu/     23,12 20%     27,74
Traktor  pluhovanie €/hod       32,4 20%     38,88
  prepravné v €/motohodinu/     23,12 20%     27,74
MAN - polievacie vozidlo práca /nakládka, vykládka/     39,20 20%     47,04
  prepravné v €/km       1,65 20%       1,98
  voda/m3       1,37 20%       1,64
Nákladné vozidlo do 3,5 t - Renault Master práca /nakládka, vykládka/     19,30 20%     23,16
  prepravné v €/km s nákladom       0,87 20%       1,04
  prepravné v  €/km (prívesný vozík)       0,87 20%       1,04
Práce - záhradnícke pomocné  pomocné práce v €/hod 9,5 20% 11,40
- záhradnícke /ručné náradie/ okopávanie, pletie, hrabanie v €/hod./pracovník 12,95 20% 15,54
 - záhradnícke odborné krovinorez, plotostrih, strihanie krov, vysádzanie v €/hod./pracovník 17,10 20% 20,52
 - záhradnícke špeciálne orez stromov, výrub stromov v €/hod./pracovník 20,73 20% 24,87
Kosenie zber + odvoz /výška trávy do 15 cm/ v € /m2 0,26 20% 0,31
  zber + odvoz /výška trávy nad 15 cm/ v € /m2 0,43 20% 0,52
  mulčovanie /výška trávy do 15 cm/ v €/m2 0,13 20% 0,16
  mulčovanie /výška trávy nad 15 cm/ v €/m2 0,20 20% 0,24
  mulčovanie /svah do 45°, ruderálny porast/ v €/m2 0,43 20% 0,52
Drvenie biodpadu Zago Ecogreen 13 + traktor + 2 pracovníci v €/motohodina 114,50 20% 137,32
Štiepkovanie bioodpadu Negri 280 + 1 pracovník - obsluha štiepkovača v €/motohodina 58,20 20% 69,84
Práca minirýpadlom Minirýpadlo KXO18-4G 33,62 20% 40,35
Frézovanie pňov Laski F450/27E max. do hĺbky 200 mm od terénu 30,13 20% 36,16
  prepravné v  €/km  0,70 20% 0,84
Práca nakladačom čelný nakladač Merlo v €/motohodina  36,78 20% 44,14
Verejné WC   0,42 20% 0,50
Prenájom priestorov za účelom predaja tovaru /jedáleň/ prenájom na 1 deň vrátane energií 105,00   105,00
Prenájom veľkoobjemového kontajnera s heverovou  objem 35 m3, 1 deň 1,25 20% 1,50
strechou        
Vydanie duplikátu parkovacej karty - strata, poškodenie obyvatelia PN, obyvatelia zóny dopr.obmedzenia 8,34 20% 10,00
Vydanie duplikátu parkovacej karty - strata, poškodenie PO so sídlom v PN, FO podnikatelia so sídlom v PN, FO zamestnané v PN  4,17 20% 5,00
Vydanie náhradnej parkovacej karty - zmena EČV vozidla   4,17 20% 5,00

Ostatné odborné práce ako je zváranie, kúrenárske práce, vodoinštalačné práce, práce v oblasti elektro, murárske, maliarske práce, revízie elektro, zámočnícke práce sú stanovené a faktúrované podľa cenníka CENKROS.

V Piešťanoch dňa 6. marca 2023                                                       Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka