Menu
Služby
mesta Piešťany

Cenníky služieb

 

Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

Valová 1919/44, 921 01 Piešťany

Cenník neregulovaných služieb poskytovaných organizáciou

Riaditeľ príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany podľa zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov určuje ceny za výkony, ktoré príspevková organizácia poskytuje druhým osobám odplatne a nie sú regulované všeobecne platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike, alebo Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Piešťany takto:

Názov Výkon Cena v € bez DPH DPH Cena v € s DPH  
Zametanie vozidlom praca s likvidáciou odpadu v €/hod. 139,41 20% 167,29  
MAN - KROLL bez likvidácie odpadu v €/hod. 116,17 20% 139,40  
CANTER prepravné v €/km 1,625 20% 1,951  
SCARAB práca s likvidáciou odpadu v €/hod. 97,59 20% 117,11  
  bez likvidácie odpadu v €/hod. 79,00 20% 94,80  
  preprávné v €/km 1,394 20% 1,672  
Práce s plošinou  práca aj s obsluhou v €/hod. 37,18 20% 44,62  
  preprávné v €/km 1,533 20% 1,839  
Pódium montáž, demontáž 162,65 20% 195,18  
  dovoz a odvoz 92,95 20% 111,54  
  nájom v €/deň 46,47 20% 55,76  
Odborné práce  mechanik v €/hod 11,62 20% 13,94  
Prenájom stĺpov VO menej ako 10 ks /cena za 1 ks/ 0,779 20% 0,935  
ceny za jeden deň od 10 ks do 20 ks /cena za 1 ks/ 0,585 20% 0,702  
  viac ako 20 ks /cena za 1 ks/ 0,389 20% 0,467  
Technické zabezpečenie rôznych podujatí a akcií na Nám. Slobody cena zahŕňa: nájom EÚ redukcie, nájom odb.miesta el.energie, vysunutie stĺpikov, 3 ks stojanov na odpadky / práca 2 pracovníkov, prenájom pódia umiestneného na fontáne 41,67 20% 50,00  
Prenájom mantinelov  do 10 m² za deň a m² 0,50 20% 0,60  
na mobilnej ľadovej ploche nad 10 m² za deň a m² 0,40 20% 0,48  
Dodávkové vozidlo Renault Trafic prepravné v €/km 0,337 20% 0,404  
Traktor s prídavným zariadením práca v €/hod /nakládka, vykládka/ 20,00 20% 24,00  
  prepravné v €/motohodinu/ 18,19 20% 21,828  
Remeselné a pomocné práce remeselné práce v €/hod 8,80 20% 10,56  
práce záhradnícke /ručné náradie/ okopávanie, pletie, hrabanie v €/hod./pracovník 11,16 20%          13,39  
záhradnícke práce odborné krovinorez, plotostrih, strihanie krov, vysádzanie v €/hod./pracovník 14,41 20% 17,29  
záhradnícke práce špeciálne orez stromov, výrub stromov v €/hod./pracovník

17,70

20% 21,24  
kosenie zber + odvoz /výška trávy do 15 cm/ v € /m2

0,21

20% 0,25  
  zber + odvoz /výška trávy nad 15 cm/ v € /m2 0,34 20% 0,41  
  mulčovanie /výška trávy do 15 cm/ v €/m2 0,12 20% 0,14  
  mulčovanie /výška trávy nad 15 cm/ v €/m2 0,185 20% 0,222  
  bubnová kosačka /riadkovanie bez odvozu/ v €/m2 - 20% -  
  mulčovanie /svah do 45°, ruderálny porast/ v €/m2 0,30 20% 0,36  
príplatok za prácu v Po - Pi práce v čase od 14:00 - 22:00 v €/hod./pracovník - podľa platných právnych predpisov - 20% -  
príplatok za prácu v sobotu v €/hod./pracovník - podľa platných právnych predpisov - 20% -  
príplatok za prácu v nedeľu v €/hod./pracovník - podľa platných právnych predpisov - 20% -  
drvenie biodpadu Zago Ecogreen 13 + traktor + 2 pracovníci v €/motohodina                     100,00 20% 120,00  
štiepkovanie bioodpadu Negri 280 + 1 pracovník - obsluha štiepkovača v €/motohod/                       40,00 20% 48,00  
likvidácia bioodpadu likvidácia 1 t boodpadu                      37,70 20% 45,24  
práca nakladačom čelný nakladač Merlo v €/motohodina                        30,00 20% 36,00  
pri rozsiahlejších zákazkách sa cena stanovuje dohodou  
Traktor  pluhovanie €/hod 23,90 20% 28,68  
  prepravné v €/motohodinu/ 18,19 20% 21,82  
Verejné WC muži-pisoár €/os 0,17 20% 0,20  
  muži kabínka €/os 0,29 20% 0,35  
  ženy €/os 0,29 20% 0,35  
Prenájom priestorov za účelom prenájom na 1 deň vrátane energií 95,00   95,00  
predaja tovaru /bývalá jedáleň/          
MAN - polievacie vozidlo práca /nakládka, vykládka/ 24,00 20% 28,80  
  prepravné v €/km 1,20 20% 1,44  
  voda/m3 1,321 20% 1,585  
Prenájom veľkoobjemového objem 35 m3, 1 deň 1,25 20% 1,50  
kontajnera s heverovou strechou          
Vydanie duplikátu parkovacej karty   2,50 20% 3,00  
           
Ostatné odborné práce ako je zváranie, mechanika, kúrenárske práce, vodoinštalačné práce, práce v oblasti elektro, klimatizácie, bleskozvodov, murárske, 
maliarske práce, revízie elektro, bleskovody, opravy výťahov, kuchynských zariadení, zámočnícke práce, pretláčanie potrubia sú stanovené a faktúrované 
podľa cenníka "Cenkros".           
    Ing. Hana Dupkaničová    
Platnosť: od 01.08.2020     riaditeľka organizácie