Menu
Služby
mesta Piešťany

DOPADY ENERGETICKEJ KRÍZY

Energetická kríza spôsobila, že v súčasnosti Služby mesta Piešťany zabezpečujú pre mesto svietenie elektrickou energiou za SPOT-ové ceny, t.j. za denné ceny, ktoré sa obchodujú na Pražskej burze.

Enormne vysoké premenlivé ceny tejto komodity spôsobili a spôsobujú, že SMP musí v rámci svojho schváleného rozpočtu hľadať finančné zdroje na krytie faktúr za dodávky elektrickej energie.

 

Počas roku 2022 došlo a stále dochádza v SMP k rôznym formám šetrenia energií a obmedzeniu výkonu prác v prevádzkach v snahe zabezpečiť finančné prostriedky na krytie výdavkov energií. Financie boli a sú presúvané v rámci rozpočtových opatrení a na základe odsúhlasenej zmeny rozpočtu Mestským zastupiteľstvom z júna 2022. Počas pracovných rokovaní boli predstavené možnosti riešenia v strednodobom až dlhodobom horizonte.

 

Z vyššie uvedených dôvodov od pondelka 19.09.2022 zabezpečíme svietenie v celých Piešťanoch - podľa technických možností rozvádzačov a mimo hlavných cestných ťahov Bratislavská, Žilinská a Krajinská - iba v cca. 1/3 svietenia. Odpojíme dve fázy rozvodov verejného osvetlenia. Počas nasledujúcich dní budú technici SMP systém vylaďovať. Pri kolísaní cien energií nevieme zaručiť, že ide o dostatočné riešenie! Snažíme sa predísť situácii, kedy dodávateľ e.e. pristúpi k odpojeniu odberných miest.

Nižšie uvádzam vysvetlenie verejného obstarávania ako reakciu na nepravdivý status na FB od p. Alžbety Vlčkovej zo dňa 22.09.2022:

 

Vysvetlenie spôsobu obstarávania SMP elektrickej energie bolo zhrnuté v Dôvodovej správe materiálu, ktorý SMP predkladalo na rokovanie MsZ dňa 23.06.2022.

            Dňa 15.11.2021 bola prostredníctvom Elektronického trhoviska (www.eks.sk) vyhlásená podlimitná zákazka Z202122410 – Dodávka elektrickej energie od 1.1.2022 do 31.12.2022. Začiatok aukcie bol stanovený na dňa 29.11.2021 o 12:15 hod. Nakoľko na zákazku nebola predložená žiadna platná ponuka v čase ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, bola zákazka automaticky zrušená. Dôvodom bol prudký a nepredvídateľný nárast cien elektrickej energie (Pražská burza PXE – nárast 400 %). Po konzultácii s dodávateľmi elektrickej energie nám bolo doporučené predĺžiť platnosť aktuálnej zmluvy. Jednak nám súčasný dodávateľ  ponúkol najpriaznivejšiu cenu za MWh a jednak z dôvodu nedostatočného časového priestoru na zmenu dodávateľa, ktorá je 26-21 kalendárnych dní. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1-23-330/2020 /Z202027619_Z) bol uzavretý do 31.03.2022.

Nakoľko sa z dôvodu prudkého a nepredvídateľného nárastu cien elektrickej energie nepodarilo obstarať elektrickú energiu ako podlimitnú zákazku prostredníctvom Elektronického trhoviska koncom roka 2021, oslovili sme spoločnosť eBIZ Corp, s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava, IČO: 35758643, ktorá mala na základe objednávky č. 006NO2022 kompletne zabezpečiť realizáciu verejného obstarávania na dodanie elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a to nadlimitným postupom (viď. súťažné podklady).

 

Ceny tejto komodity sú však tak nepredvídateľné, že akákoľvek zmluva na dlhšie časové obdobie by nám mohla spôsobiť veľké finančné straty, čo by znamenalo nehospodárne a neefektívne nakladanie s verejnými financiami. Navyše ani spoločnosti eBIZ Corp, s.r.o.sa z uvedených dôvodov nepodarilo spustiť verejné obstarávanie. Z uvedeného dôvodu sme pristúpili k opätovnému uzatvoreniu Dodatku č. 2 na obdobie ďalšieho štvrťroka.

 

Tento dodatok bol po mesiaci vypovedaný aj z dôvodu straty licencie a dodávky zabezpečuje do konca kalendárneho roka 2022 zmluvný dodávateľ, ktorý ako jediný pristúpil k prevzatiu plnenia.

Obstaranie el. energie bolo riešené priamym rokovacím konaním podľa  § 81 písm. a) a písm. c) zákona o VO (343/2015 Z. z.).

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca nespĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,

c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.

 

Uverejnený FB status pani Alžbety Vlčkovej je nepravdivý a považujem ho za účelovo zavádzajúci. Na poslednom mestskom zastupiteľstve som rozprávala za Služby mesta Piešťany, nie za Mesto Piešťany. Mesto Piešťany má zazmluvneného dodávateľa energie za fixnú cenu za MWh do februára 2023 (zmluvy sú dostupné v sekcii Transparentne na webstránke mesta).

Situácia na trhu je od novembra 2021 vyhrotená, dodávatelia energií nie sú ochotní poskytovať väčším odberateľom kontrakty za fixnú sumu za jednotku energie, pretože ich buď za túto sumu alebo dopytované veľké množstvo energie často nevedia sami nakúpiť na trhu. Toto potvrdzujú nielen samotní odberatelia, ale aj svedčia o tom aj mnohé vyjadrenia zástupcov URSO, Ministerstva hospodárstva, iných obcí, štátnych inštitúcií a podnikateľských subjektov v médiách.

 

Ing. Hana Dupkaničová

riaditeľka SMP

 

Dátum vloženia: 23. 9. 2022 8:46
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 9. 2022 8:50
Autor: Správce Webu