Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Stredisko Zberný dvor

Hlavné činnosti strediska:

- zber vytriedených zložiek KO za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia pre obyvateľov mesta Piešťany                ZD

- odvoz vytriedených zložiek na zhodnotenie prípadadne zneškodnenie oprávnenými spoločnosťami

V zbernom dvore mesta Piešťany je možné zbierať nasledovné druhy odpadov:

Katalóg. č.     Názov druhu odpadu           Kategória O
20 01 01         papier a lepenka                  
20 01 02         sklo                                        
20 01 03         viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
                         (kompozity na báze lepenky)
20 01 10         šatstvo                                  
20 01 11         textílie                                   
20 01 25          jedlé oleje a tuky                 
20 01 28          farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 36          vyradené elektrické a elektronické zariadenia
20 01 38          drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39          plasty
20 01 99          odpady inak nešpecifikované
20 02 01          biologicky rozložiteľný odpad
20 03 01          zmesový komunálny odpad
20 03 03          odpad z čistenia ulíc
20 03 07          objemný odpad
20 03 08          drobný stavebný odpad

Katalóg. č.     Názov druhu odpadu     Kategória N
20 01 21         žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23         vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 26         oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 27         farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 33         batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 35         vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

 

 

Prevádzková doba:

Deň Dopoludnia Popoludní
Pondelok 06,30 - 10,30 11,30 - 18,30
Utorok 06,30 - 10,30 11,30 - 18,30
Streda 06,30 - 10,30 11,30 - 18,30
Štvrtok 06,30 - 10,30 11,30 - 18,30
Piatok 06,30 - 10,30 11,30 - 18,30
Sobota 08,00 - 13,00  

 

 

Kontakty

Adresa prevádzky:
Žilinská 122
921 01 Piešťany

 

meno, funkcia telefonický kontakt e-mail

Ing. Branislav Gregorička, vedúci strediska

 0903/036 897 gregoricka@sluzbymesta.sk

obsluha ZD

0902/ 264 764