Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

 

Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia        
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany          
Cenník neregulovaných služieb poskytovaných organizáciou        
         
Riaditeľ príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany podľa zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov určuje ceny za výkony,  
ktoré príspevková organizácia poskytuje druhým osobám odplatne a nie sú regulované všeobecne platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike,  
alebo Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Piešťany takto:        
         
Názov Výkon Cena v € bez DPH DPH Cena v € s DPH  
Zametanie vozidlom praca s likvidáciou odpadu v €/hod. 99,58 20% 119,50  
MAN - KROLL            bez likvidácie odpadu v €/hod. 82,98 20% 99,58  
IFA prepravné v €/km 1,161 20% 1,393  
SCARAB práca s likvidáciou odpadu v €/hod. 69,71 20% 83,65  
             bez likvidácie odpadu v €/hod. 56,43 20% 67,72  
  preprávné v €/km 0,996 20% 1,195  
Práce s plošinou  práca aj s obsluhou v €/hod. 26,56 20% 31,87  
  preprávné v €/km 1,095 20% 1,314  
Pódium montáž, demontáž 116,18 20% 139,42  
  dovoz a odvoz 66,39 20% 79,67  
  nájom v €/deň 33,19 20% 39,83  
Odborné práce  mechanik v €/hod 8,30 20% 9,96  
Prenájom stĺpov VO menej ako 10 ks /cena za 1 ks/ 0,56 20% 0,67  
ceny za jeden deň od 10 ks do 15 ks /cena za 1 ks/ 0,42 20% 0,50  
  viac ako 15 ks /cena za 1 ks/ 0,28 20% 0,34  
Technické zabezpečenie rôznych podujatí a akcií na Nám. Slobody cena zahŕňa: nájom EÚ redukcie, nájom odb.miesta el.energie, vysunutie stĺpikov, 3 ks stojanov na smeti / práca 2 pracovníkov, prenájom pódia umiestneného na fontáne 41,67 20% 50,00  
Prenájom mantinelov  do 10 m² za deň a m² 0,50 20% 0,60  
na mobilnej ľadovej ploche nad 10 m² za deň a m² 0,40 20% 0,48  
Dodávkové vozidlo Ford Tranzit prepravné v €/km 0,336 20% 0,403  
Traktor s prídavným zariadením práca v €/hod /nakládka, vykládka/ 19,72 20% 23,66  
  prepravné v €/motohodinu/ 10,00 20% 12,00  
Remeselné a pomocné práce remeselné práce v €/hod 7,97 20% 9,56  
práce záhradnícke /ručné náradie/ okopávanie, pletie, hrabanie v €/hod./pracovník 10,00 20%                       12,00  
záhradnícke práce odborné krovinorez, plotostrih, strihanie krov, vysádzanie v €/hod./pracovník 12,00 20% 14,40  
záhradnícke práce špeciálne orez stromov, výrub stromov v €/hod./pracovník 15,00 20% 18,00  
kosenie zber + odvoz /výška trávy do 15 cm/ v € /m2                         0,20 20% 0,24  
  zber + odvoz /výška trávy nad 15 cm/ v € /m2 0,25 20% 0,30  
  mulčovanie /výška trávy do 15 cm/ v €/m2 0,12 20% 0,14  
  mulčovanie /výška trávy nad 15 cm/ v €/m2 0,18 20% 0,22  
  bubnová kosačka /riadkovanie bez odvozu/ v €/m2 0,10 20% 0,12  
  mulčovanie /svah do 45°, ruderálny porast/ v €/m2 0,30 20% 0,36  
príplatok za prácu v Po - Pi. práce v čase od 14:00 - 22:00 v €/hod./pracovník 2,50 20% 3,00  
príplatok za prácu v sobotu v €/hod./pracovník 5,00 20% 6,00  
príplatok za prácu v nedeľu v €/hod./pracovník 10,00 20% 12,00  
drvenie biodpadu Zago Ecogreen 13 + traktor + 2 pracovníci v €/motohodina                     100,00 20% 120,00  
štiepkovanie bioodpadu Negri 280 + 1 pracovník - obsluha štiepkovača v €/motohod/                       40,00 20% 48,00  
likvidácia bioodpadu likvidácia 1 t boodpadu                         35,00 20% 42,00  
práca nakladačom čelný nakladač Merlo v €/motohodina                        30,00 20% 36,00  
pri rozsiahlejších zákazkách sa cena stanovuje dohodou  
Traktor  pluhovanie €/hod 23,90 20% 28,68  
  prepravné v €/motohodinu/ 10,00 20% 12,00  
Verejné WC muži-pisoár €/os 0,17 20% 0,20  
  muži kabínka €/os 0,29 20% 0,35  
  ženy €/os 0,29 20% 0,35  
Prenájom priestorov za účelom prenájom na 1 deň vrátane energií 95,00   95,00  
predaja tovaru /bývalá jedáleň/          
MAN - polievacie vozidlo práca /nakládka, vykládka/ 24,00 20% 28,80  
  prepravné v €/km 1,20 20% 1,44  
  voda/m3 0,80 20% 0,96  
Prenájom veľkoobjemového objem 35 m3, 1 deň 1,25 20% 1,50  
kontajnera s heverovou strechou          
Vydanie duplikátu parkovacej karty   2,50 20% 3,00  
           
Ostatné odborné práce ako je zváranie, mechanika, kúrenárske práce, vodoinštalačné práce, práce v oblasti elektro, klimatizácie, bleskozvodov, murárske, 
maliarske práce, revízie elektro, bleskovody, opravy výťahov, kuchynských zariadení, zámočnícke práce, pretláčanie potrubia sú stanovené a faktúrované 
podľa cenníka "Cenkros".           
    Ing. Hana Dupkaničová    
Platnosť: od 01.01.2020     riaditeľka organizácie