Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

PONUKOVÉ KONANIE

Typ: ostatné
Ponukové konanie na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Piešťany, v správe Služieb mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany, IČO: 37834240 vyhlasujú v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia čl. VII. ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany ponukové konanie na nájom nasledovných nebytových priestorov.

 

 1. Predmet nájmu:

Nebytový priestor (kancelária) s výmerou 37,02 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí dvojposchodovej administratívnej budovy Služieb mesta Piešťany na ulici Valová, súp. č. 1919/44 v Piešťanoch, zapísanej v LV č. 5700 pre obec a  k. ú. Piešťany, postavenej na parcele registra „C“ č. 470 o výmere 1316 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria ako stavba so súpisným číslom 1919.

 

 1. Podmienky nájmu:  

        Nebytový priestor uvedený v bode 1. na ulici Valová 1919/44 v Piešťanoch:

 • minimálna výška nájomného (bez služieb spojených s užívaním nebytových priestorov) predstavuje sumu 1.776,96 € ročne bez DPH (t. j. 4,- €/1 m2), ktorá sa bude každoročne upravovať o mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok,
 • účel nájmu (využitie) nebytových priestorov: kancelária, sklad, doba nájmu určitá – 3 roky

 

 1. Ponuka nájmu musí obsahovať:
  • identifikáciu záujemcu:
  • právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace)

ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,

 • fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
 • fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
 • záväzný návrh výšky nájomného (numericky aj slovne),
 • zámer využitia,
 • písomný súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie v súlade s § 9a ods. 6 písm. a) a ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • telefonický kontakt.

 

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku, v opačnom prípade musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

 

 1. Kritérium hodnotenia ponuky:

Najvyššie ponúknuté nájomné, pričom minimálne nájomné je určené sumou vo výške uvedenej v bode 2. Podmienky nájmu. Víťazom ponukového konania sa stáva uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky nájmu a ponúkne najvyššie nájomné. Pri rovnosti výšky nájmu je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky.

 

 1. Ostatné informácie pre uchádzačov:

Uchádzači o nájom nebytového priestoru doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke označenej heslom

„ Nebytové priestory – SMP – PONUKA – NEOTVÁRAŤ!“

poštou alebo osobne na sekretariát Služieb mesta Piešťany, v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. najneskôr do 08. 02. 2017 do 12.00 hod.

 

Nebytové priestory je možné si osobne obhliadnuť po predchádzajúcej dohode s vedúcim Strediska správy budov a objektov, pánom Romanom Skaličanom, tel. č. 0911/ 767 326.

 

Služby mesta Piešťany si vyhradzujú právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.

Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

 

        V Piešťanoch dňa 16. januára 2017  

                                                                                                             

                                                                                                                              Ing. Hana Dupkaničová, v .r.


Vytvorené: 16. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2017 11:55
Autor: Správce Webu